Doktora Süreci

DOKTORA/SANATTA YETERLİK PROGRAMLARI
YETERLİK SINAVI SONRASINDAKİ SÜREÇ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

 

Bilindiği üzere doktora/sanatta yeterlilik programında Tez Önerisi Savunması ve Tez İzleme Komiteleri ile ilgili işlemler Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 32, 33, ve 39. maddeleri ile düzenlenmiştir. İlgili maddelerin uygulanmasındaki muhtemel yanlışlıkları ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetleri asgari düzeye indirebilmek için aşağıda belirtilen hususlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir.

 Tez İzleme Komitesi (TİK) Atama

Tez İzleme Komitesi (TİK), doktora/sanatta yeterlik programı yeterlik sınavının başarıyla tamamlandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere en geç bir ay içinde danışmanın görüşü, ana bilim/ana sanat dalının önerisi (Tez İzleme Komitesi Öneri Formu (FORM-LEE-80) ve Enstitü yönetim kurulunun onayı ile oluşturulur. Tez izleme komitesinde tez danışmanından başka ilgili ana bilim/ana sanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. TİK üyelerinin uzmanlık alanlarının, tez konusu ile uyumlu olmasına, özellikle disiplinlerarası tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerinin görev almasına dikkat edilir. İkinci danışman atanmış ise komite toplantılarına izleyici olarak katılabilir. Tez İzleme Komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın gerekçeli görüşü alınarak ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

 Tez Konusunun Belirlenmesi ve Tez Önerisi Savunması (TÖS)

1. Tez konusunun doktora/sanatta yeterlik programı yeterlik sınavının başarıyla tamamlandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere en geç altı ay içinde Tez İzleme Komitesi önünde sözlü savunmasının yapılması zorunludur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili başvurusunu "Doktora Tez Konusu Önerisi Sözlü Sınav Başvuru Talep Dilekçesi (FORM-LEE-81)" ve raporu "Doktora Tez Konusu Öneri Rapor Formu (FORM-LEE-82)" ile Enstitüye yapar, Enstitü TİK üyelerini bilgilendirir. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili raporu "Doktora Tez Konusu Öneri Rapor Formu (FORM-LEE-82)" gerekiyorsa etik kurul kararı ile birlikte sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine dağıtır. Tez konusu savunmasında başarılı bulunan tez konusu enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın en geç altı ay içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilmiş olur.

2. TİK üyeleri tarafından öğrencinin sunduğu tez önerisinin sözlü savunmasının değerlendirilmesinde “Doktora Tez Konusu Önerisi Sınav Tutanak Formu (FORM-LEE-83)” kullanılır. TİK, tez önerisini kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Komite tarafından tezin değerlendirilmesine ilişkin “Doktora Tez Konusu Önerisi Sözlü Sınav Formu (FORM-LEE-84) doldurularak ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen 3 gün içinde enstitüye gönderilir.

3. Tez önerisi (uygun bulunmadığı veya savunmaya girmediği için) reddedilen öğrenciye yeni bir danışman ile TİK atanabilir ve/veya yeni bir tez konusu belirlenebilir. Tez çalışmasına aynı danışman ve TİK ile devam etmek isteyen öğrenci 3 ay içinde; danışman/tez konusu/TİK değişen öğrenci ise 6 ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi, bu savunmada da reddedilen ya da tez öneri savunmasına ikinci kez girmediğinden dolayı tez önerisi reddedilmiş kabul edilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

 TİK Toplantıları

1. TİK toplantıları her yılın Haziran ve  Aralık tarihlerinde birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Tez önerisi savunmasının başarılı olarak sonuçlanmasından itibaren başlayan izleme süreci yönetmelikçe belirlenen dönemlerde ve fakat makul zaman aralıkları öngörülerek yürütülmelidir. Yönetmelikte zamanın belirlenmesinde vurgu yapılan aylar dikkate alındığında bu makul sürenin yaklaşık 6 ay olduğu açıktır. Toplantı sonunda “Doktora Tez Çalışması Altı Aylık Değerlendirme Tutanağı (FORM-LEE-86)” doldurularak 15 gün içinde enstitüye gönderilmelidir.

2. İlk TİK toplantısı, tez önerisi savunmasını takip eden ilk dönemde (Ocak-Haziran veya Temmuz-Aralık) yapılır.

3. Tez izleme komitesinin toplanma süreci, öğrencinin toplantı tarihinden en az bir ay önce, komite üyelerine iletilmek üzere ana bilim/ana sanat dalı başkanlığına dilekçe ekinde raporunu sunmasıyla başlar. Toplantılar bütün TİK üyelerinin katılımı ile yapılmalıdır.

4. Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık aylarında birer kez toplanan TİK, çalışmanın mahiyeti, seyir değiştirmesi veya beklenmedik bir gelişmenin ortaya çıkması gibi nedenlerle bir sonraki tez izleme takvimi beklenmeksizin, aynı dönemde tekrar toplanması mümkün olmakla birlikte, bu toplantı bir sonraki döneme ait veya asgari toplantı sayısının bir parçası olarak görülemez.

5. Öğrencinin tez konusu, tez izleme komitesi önünde yapılan sözlü savunmanın “başarılı” bulunması ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşince olur. Bu nedenle, çalışmanın sonraki aşamalarında muhtemel tez başlığı/konusu değişiklikleri, tez izleme komitesince "Doktora Tez Konusu Değişikliğ Talep Formu (FORM-LEE-85)" ile teklif edilmelidir.

6. Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için tez önerisi savunması hariç en az üç tez izleme komitesi raporunun sunulması gerekir. Bu şart, doktora/sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanabilmesi için aranan asgari süreyi –ki bu süre tez önerisi savunmasından itibaren en az 3 yarıyıldır- belirlemek amacıyla tespit edilmiştir. Dolayısıyla tez izleme süreci, üç rapor döneminin gerçekleştirilmesiyle sona eren bir süreç olmayıp, öğrencinin, tez çalışmasını sonuçlandırana kadar yerine getirmesi gereken bir yükümlülüktür.